Skip to main content
IT System i Dalarna AB
Sveagatan 17
793 30 Leksand

Telefon: 0247-12200
E-post: info@itsystem.se

Fjärrhjälp

Vi kan hjälpa dig på distans.

Visste du om att med hjälp av fjärrhjälp kan vi hjälpa dig på distans. Vi behöver med andra ord inte komma ut till dig personligen, hjälp kan erhållas ganska omgående, säkert o tryggt.

Ladda ner Teamviewer

För att vi ska kunna hjälpa dig med fjärråtkomst, vänligen ladda ner programmet Teamviewer, det gör du enklast här, välj din plattform, PC eller Mac, och följ installations instruktionerna.
Fjärrhjälp
Fjärrhjälp är ett klientprogram på Windows eller Mac som kan användas av en användare för att hjälpa en annan användare på distans. Kort o gott tillåter fjärrhjälp användare att be om hjälp genom att ge andra tillgång till sin egen dator.
Samtycke av behandling av personuppgifter

Genom användningen av verktyget för fjärrhjälp samtycker du till att vi kan komma läsa och ta del av sådana personuppgifter som du uppvisar genom verktygets access till din dator. Du rekommenderas att avsluta de program och dölja de uppgifter som du inte vill uppvisa före du klickar på någon av länkarna till verktyget för fjärrhjälp som ger access till din dator.

Det är nödvändigt för oss att läsa vissa personuppgifter som vi kan komma att få del av genom verktyget för fjärrhjälps access till din dator för att fullgöra vårt avtal med dig om hjälp av olika datorrelaterade problem. Vi sparar inte sådana uppgifter som vi kan komma att få del av genom verktyget för fjärrhjälps access till din dator. Vi åtar oss att behandla eventuella personuppgifter enligt ovan angivet med den sekretess som framgår av dokumentet behandling av personuppgifter.

Ladda ner Behandling av personuppgifter som PDF
Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter –information till den registrerade enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG

IT System i Dalarna AB (”IT”)är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det skerkan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra uppdraget utan de nödvändiga uppgifterna.

Vi behandlar uppgifterna för att genomförakontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samtför redovisnings-och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att fullgöra avtal där du är part eller det ändamål där du lämnat samtycke till.Om du har lämnat samtycke så kan du ändå återkalla ditt samtycke genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Kontaktuppgifter finns nedan.

Uppgifterna kan också användas för affärs-och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan ITs olika koncern-eller systerbolag för informations-och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan IToch dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, exempelvis för indrivning av obetald förfallen fordran. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighetmed den skyldighet som åvilar ITenligt gällande regelverk för verksamheten, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra ITs verksamhet sparas under en tid om två årefter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från ITom användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, omdet är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling så kontakta oss enligt nedan:

Personuppgiftsansvarig är ITSystem i Dalarna Aktiebolag, 556585-1853,Sveagatan 17, 79330Leksand, 0247-122 00, magnus@itsystem.se, www.itsystem.se

Har du några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling?

Personuppgifts ansvarig

ITSystem i Dalarna Aktiebolag, Org nr 556585-1853

Sveagatan 17
79330, Leksand
Tel 0247-122 00
magnus@itsystem.se